Ochrana osobných údajov – GDPR

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov ako prevádzkovateľ, spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia.Z

Je v oprávnenom záujme ZÁHRADKÁR Slovakia s.r.o. ® neustále zlepšovať nami poskytované služby a informovať Vás o ponukách a zľavách. S cieľom zlepšovania poskytovaných služieb a poskytovania benefitov vo forme vernostných zliav o Vás spracúvame bežnú kategóriu osobných údajov ako meno, priezvisko, email a ďalšie. O aktuálnych ponukách a zľavách Vás informujeme prostredníctvom elektronicky zasielaných newsletterov. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu ZÁHRADKÁR Slovakia s.r.o. ®, ktorý spočíva v realizácií priameho marketingu. V prípade, že také spracúvanie namietnete, Vaše osobné údaje na tento účel obratom prestaneme spracúvať a zlikvidujeme ich. Na účel priameho marketingu a poskytnutia vernostných zliav spracúvame vaše osobné údaje po dobu poskytovania služieb ZÁHRADKÁR Slovakia s.r.o. ®.

S cieľom zvyšovania kvality poskytovaných služieb a podpory predaja spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sa týkaju datealiv prehliadania webstránky, tzv. cookies.