November

Aktuálne záhradkárske práce na mesiac NOVEMBER

V suchej jeseni je potrebné zavlažovať nielen novovysadené ovocné stromčeky, ale aj staré stromy, najmä marhule a broskyne. Stromy, ktoré neboli pred príchodom zimy dostatočne zásobené vlahou,ľahšie namŕzajú. Rodiace stromy majú päť hlavných období, kedy by nemali trpieť nedostatkom vlahy. Posledným je obdobie opadávania listov, keď stromy často zanedbávame. Vlásočnicové korienky rastú v tomto období íntenzívne, pričom odčerpávajú vlahu. Na jar sa už netvoria a stromy nám často vysychajú, pričom sa nesprávne domnievame, že vymrzli.

Spadnuté lístie zo stromov a krov zhrabujeme a kompostujeme s anorganickými hnojivami, prípadne s páleným vápnom.

Zberom hrozna sa práce v rodiacom vinohrade nekončia. V októbri posledný raz kypríme povrch pôdy, vinohrad udržujeme v nezaburinenom stave. Pri odkopávaní si všímame vytvorené rosné korienky, ktoré starostlivo odstraňujeme. Hlavy viničových krov prihadzujeme zeminou. Kry, ktoré sú poškodené alebo už dožívajú, po zbere hrozna likvidujeme. To isté platí aj pre podpníkový a mladý, ešte nerodiaci vinohrad.

Dôležitou jesennoú prácou je rýľovanie, pri ktorom odstraňujeme zvyšky burln a podzemné časti trvácich burln. Je to práca naročná na čas, ale ušetrí podstatne ťažšie odstraňovanie buriny z porastov, najmä zelenín, v nasledujúcom roku.

Hriadky určené na pestovanie zelenín prvej trate (hlúboviny,rajčiaky a celá plodová zelenina) pohnojíme maštaľným hnojom alebo kompostom, alebo zakopeme dopestované zelené hnojenie. Pôdu necháme porýľovanú v hrubej brázde v celej záhradke, aby sa na nej zachytil a udržal sneh a lepšie premrzla.

Po zbere a uskladnení zeleniny nezabúdame ani na kompost Jeho zrelú hotovú časť môžeme použiť pri rýľovaní na hnojenie alebo prevrstviť a pripraviť na jarné použitie. Nepotrebnú organickú hmotu alebo zvyšky zo záhrady použijeme na založenie nového kompostu.

Izbové kvetiny neprihnojujeme, podľa potreby ich zalievame a listy zbavujeme prachu. Kontrolujeme ich zdravotny stav.

Teploty v tomto období už čašto klesajú aj pod bod mrazu, preto je nevyhnutné ukončiť zber všetkých druhov ovocia. Pokračujeme vo výsadbe ovocných stromčekov a kríkov Jesenná výsadba je výhodnejšia ako jarná, najmä preto, lebo využíva veľmi vzácnu zímnú vlahu. Na výsadbu teplomilných ovocných drevín, a to marhúľ a broskýň, sú rôzne názory. Najmä ten, že v novembri by sa už nemali vysádzať a treba s tým počkať do jari. Nie je to však jednoznačné. Aj v novembri vysadené marhule a broskyne sa dobre ujmú. Ak stromčeky nemôžeme vysadiť v jeseni, zazimujeme ich v tmavej a chladnej miestnosti. Založíme ich do rašeliny alebo vlhkého piesku. Ak nemáme takúto možnosť, zakladáme ich do pôdy vonku, a to asi o 20 cm hlbšie, ako boli vysadené. Proti myšiam a iným hlodavcom ich zabepečíme vkladaním Niva zŕn.

Jamy na jarnú výsadbu vykopeme ešte teraz v jeseni. Dokončíme práce s hnojením, pričom hnojivá zakopeme do pôdy.

Opadom listov viniča vo vinohrade začína sa obdobie zdanlivého pokoja, ktorý nastupuje v novembri a trvá až do prúdenia miazgy. Mladé vinohrady v novembri orieme, alebo prikopávame prízemné časti krov. Je to dôležitá súčasť ochrany proti zimným mrazom.

V zeleninovej záhradke by sme už mali dokončiť všetky práce, ked’že už každú chvíľu môžeme očakávať nepriaznivé počasie. Dokončíme zber zeleniny, ktorú sme nestihli pozberať v októbri, pripadne, ktorú sme nechali vonku úmýselne. Poslednú zberáme pekinskú kapustu. Hlávky vyrežeme tesne nad zemou, listy, ktoré nie sú zavinuté do hlávky, odstránime a hlávky uskladníme v studenej a vlhkej miestnosti, kde vydržia až do Vianoc.

Porasty, ktoré sme nechali vonku, ešte prezrieme a odstránime poškodené rastliny. Petržlen môžeme prehrabať. Hlávkový kel Arkta vyjednotíme a prihrnieme zeminou. Šalát a špenát môžeme prikryť čečinou, aby rastlinky nevymrzli.Všetky zvyšky po rastlinách vyhrabeme a skompostujeme.

Chúlostivé druhy trvaliek kvetín presypeme kompostom alebo celé záhony prikryjeme čečinou. Podobne pripravíme na prezimovanie aj skalku. Z bazénikov a jazierok vypustíme vodu.

Hoci november je kalendárne jesenným mesiacom, mnohí záhradkári ho už považujú za zimný. Tomuto stavu prispôsobujeme aj činnosť v záhradke. Urýchlene dokončujeme všetky práce, ktoré sme ešte nestihli v minulom mesiaci. Hlavne však pripravujeme pôdu, ovocné í okrasné dreviny na prezimovanie. Najviac práce máme so základnou prípravou pôdy, zakladaním a prekopávaním kompostu a pod. Končíme už s mechanickým ošetrením ovocných a okrasných drevín. Zostrihávame hniezda húseníc a prischnuté moniliózne plody ovocnín. Zoškriabeme aj starú popraskanú kôru (borku), pretože rôzne škáry bývajú úkrytom mnohých škodcov.

Pokračujeme v kompostovaní záhradného odpadu. Okrem zeleninových zvyškov najväčším množstvom kompostovateľnej biomasy je opadané lístie z ovocných a okrasných stromov. Ak ho máme väčšie množstvá môžeme ho kompostovať aj samostatne. Vyrobíme si tak záhradnú zeminu – listovku. Lístie často obsahuje zárodky hubovitých chorôb a poskytuje úkryt rôznym škodcom, preto používame pri jeho kompostovaní prídavky vápna i priemyselné hnojivá, najlepšie močovinu.

Pôdu zrýľujeme alebo zorieme aj pod stromami, a to plytšie ako v zeleninárskej časti záhradky (12 – 15 cm). Pre zvyšovanie úrodnosti pôdy zapravujeme na jednu tretinu plochy organické hnojivo a na celú plochu priemyselné hnojivo, najlepšie kombinované (Slovcerit, NPK). Na pôdach, kde potrebujeme vápniť zapravujeme pri jesennom rýľovaní vápenaté hmoty. Tieto plochy nehnojíme súčasne maštaľným hnojom. Dávky vápenca bývajú vysoké; na 10 m2 až 3 kg.

V zeleninovej časti záhradky, ešťe pred zamrznutím pôdy, môžeme vysiať časť mrkvy, petržlenu, cibule, ale i maku. Cez zimu nevyklíčia, ale na jar, kým sa môžeme dostať do pôdy, získajú náskok pri vzchádzaní a úroda býva najmenej o 14 dní skoršia.

Už teraz si pripravíme zeminu na jarné dopestovanie sadencov zelenín a kvetov. Uložíme si ju do pivnice alebo do hroble a udržiavame vo vlhkom stave. Vyčistíme prázdne parenisko – okenné rámy nakonzervujeme a uložíme.

Izbové kvetiny už ošetrujeme podľa zásad zimného pestovania. Intenzívnejšiu starostlivosť venujeme len kvitnúcim kvetinám a tým; ktoré v zime intenzívne rastú – ruže nakopcujeme zeminou (0,3 – 0,4 m), chránime pred mrazmi ich koreňový krček.

Na jeseň vysadené marhule a broskyne je vhodné chrániť pred mrazmi a vyschnutím aspoň obalením celých stromčekov papierom. Dokončujeme práce spojené s hnojením, pričom hnojivá zapracovávame do pôdy. Máme na pamäti; že obrábanie pôdy pod ovocnými stromami je odlišné ako v zeleninovej časti záhradky. Kopeme len plytko asi 10 -12 cm.

Najvhodnejšou mechanickou ochranou proti mnohým hubovítým chorobám v tomto období je zhrabávanie spadnutého lístia spod stromov a krov. V spadnutých listoch prezimúva najvážnejšia choroba jabloní a hrušiek, a to chrastavitosť. Rozšírená je aj škvrnitosť lístia čerešní a višní, v dôsledku ktorej sú často už v auguste stromy bez lístia, čo nepriaznivo vplýva na vyzretie dreva, ktoré potom praská a dochádza ku glejotoku. Z ďalších chorôb je to ďalej antraknóza ríbezlí a mnohé iné.

Dôkladne prezrieme oplotenie záhrady, opravíme ho a ovocné stromčeky mimo obcí chránime obalmi pred ohryzom zverou. Ak použijeme biely papier na ochranu, môže to slúžiť aj ako ochrana pred prehrievaním a náhlym ochladzovaním stromov.

Medzi druhým a tretím rokom po výsadbe vinohradu postavíme drôtenku. November je na to najvhodnejšie obdobie, pretože keď sa táto práca odkladá na jar, pri budovaní drôtenky dochádza k poškodeniu mladého viniča.

Pohnojíme a plytko zrýľujeme aj okolie trvácich zelenín.Hnojíme každý druhý až tretí rok maštaľným hnojom alebo kompostom a medzitým používame priemyselné hnojivá, najlepšie kombinované (Slovcerit alebo NPK) asi 1 kg na l0 m2.

Ako posledný prekopeme kompost, do ktorého môžeme teraz pridať vápno. Na povrchu urobíme zvýšený okraj na zachytávanie dažďovej vody a snehu: Konštrukciu fóliovníka môžeme tiež nakonzervovať. Dokončíme zazimovanie pareniska – odložíme pod strechu tieňovky a rohože, okná uložíme na seba a zakryjeme alebo prenesieme pod strechu.

Za oknom. môžeme začať rýchliť zelené vňate na zimnú zásobu vitamínov. Do črepníka vysadíme pažítku, korene petržlenu a môžeme začať rýchliť aj zeler. Zalievame a podľa potreby odtrhávame jednotlivé listy. Pažítku po troškách odrezávame. Korene vydržia viacnásobný zber.

Izbové kvetiny podľa potreby zalievame a povrch črepníkov prekypríme. Intenzívne zalievame najmä mliečnik, vianočnú hviezdu, vianočný kaktus a veľkokveté muškáty.

V oblastiach s častým v výskytom holomrazov nastelieme do medziriadkov jahôd maštaľný hnoj, kompost, prípadne inú vhodnú organickú hmotu. Týmto agrotechnickým zásahom zabránime vyťahovaniu rastlín mrazmi. Môžeme ho uplatniť aj pri plytko koreniacich podpníkoch ovocných drevín (dula, EM 9 a iné).

Pokračujeme v mechanickom ošetrení ovocných stromov. Odstraňujeme odumreté konáre, mumifikované plody a zámotky škodcov. Väčšie rany ošetríme vhodnými prostriedkami (latex, stromový balzam a pod.). Odstraňujeme všetky choré a najmä virózami napadnuté stromy a kry, ktoré neprinášajú úrodu a sú zdrojom šírenia vážnych chorôb.

Pravidelne kontrolujeme stav uskladneného ovocia, teplotu a vlhkosť v skladovacej miestnosti. V prípade nízkej vlhkosti pod 85 % polievame podlahu skladu vodou. Kontrolujeme aj výskyt myší alebo hrabošov Niekoľko malých pascí by sa malo pripraviť s vhodnými návnadami (kúsok slaniny, orecha a kúsok mrkvy pre hraboše), aby sme vedeli hneď v začiatkoch predísť zbytočným škodám.

Staráme sa aj o víno a mušty. Po búrlivom kvasení a úniku kysličníka uhličitého sudy a demižóny dolievame. Kontrolujeme aj odparovanie a dolievame drevené sudy každý týždeň a demižóny raz za 14 dní. Po skvasení všetkého cukru mladé víno stáčame z kvasničnej biomasy. Podľa potreby sírime.

V oblastiach, kde hrozia ho1omrazy, prikryjeme záhony zimného šalátu a špenátu čečinou alebo slamou, aby rastlinky v zime nepoškodil mráz.

Ak sme do pareniska zasiali mrkvu alebo petržlen na skoré jarné rýchlenie; pareniská necháme cez zimu zvyčajne otvorené, aby sa zachytila zimná vlaha. Mrkvu a petržlen však môžeme ešte zasiať aj pred príchodom mrazov.

Starý kompost prevrstvíme a upravíme tak, aby bol na jar vhodný na použitie. Do novozaloženého kompostu dáme posledné zvyšky na jarné použitie pre pestovanie priesad. Zeminu uložíme, aby nezamrzla.

Izbové kvetiny pripravíme na vegetačný pokoj. Svetlo a teplo musia byť zastúpené v optimálnom pomere, aby sa rastlina dobre vyvíjala. Keď je svetla menej, znižujeme teplotu a menej polievame. Neprihnojujeme.

Informácie boli čerpané z denníka PRÁCA